Informace
Registrovat Přihlásit se
Smluvní podmínky

Vítejte na Svingo.cz

Poslední aktualizace 7.3.2018

Tyto podmínky upravují používání webu „www.svingo.cz“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK WWW.SVINGO.CZ (VČETNĚ JEJICH OBSAHU) A/NEBO PRODUKTŮ A/NEBO SLUŽEB SOUHLASÍTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI, JAKOŽ I S JAKÝMIKOLI DODATKY A REVIZEMI A ZMĚNAMI TĚCHTO PODMÍNEK. POKUD NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, NEBO JIMI NECHCETE BÝT VÁZÁNI, NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY, PRODUKTY NEBO SLUŽBY WEBU WWW.SVINGO.CZ.

Vyhrazujeme si právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.svingo.cz/about/podminky.php“, nejsme povinni oznámit uživatelům aktualizaci Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.


Všeobecné podmínky

Úvodní ustanovení a definice

Tyto Podmínky k užívání služeb serveru svingo.cz (dále i jen "server") stanoví práva a závazky uživatelů služeb serveru a jsou závazné pro veškeré uživatele serveru. Každý uživatel serveru, jak je definován níže, vyslovuje s těmito Podmínkami svůj souhlas, a to při své registraci a/nebo každým úkonem při užívání serveru, jak je definováno níže. Uživatelem serveru se rozumí každý návštěvník serveru, který se k serveru připojí prostřednictvím internetu či jiného rozhraní (dále i jen "uživatel"). Nestanoví-li výslovně tyto podmínky nebo provozovatel něco jiného, rozumí se uživatelem i registrovaný uživatel. Dokud není prokázáno něco jiného, považuje se za uživatele vlastník zařízení, kterému odpovídá IP adresa, z níž došlo k připojení k serveru či využití služeb serveru .
Registrovaným uživatelem se rozumí každý uživatel, který se registruje na serveru prostřednictvím registračního rozhraní a jehož registrace je schválena provozovatelem prostřednictvím potvrzovacího e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu zadanou při registraci (dále jen "registrovaný uživatel"). Registrací se rozumí získání statutu registrovaného uživatele, stanovený provozovatelem na serveru.
"Službami" serveru se rozumí veškeré služby, které jsou k dispozici uživatelům či registrovaným uživatelům serveru.
"Úkonem" při užívání serveru se rozumí jakékoli vyslání pokynu vůči serveru uživatelem anebo z počítače či jiného prostředku užívaného k přístupu k serveru, tedy zejména přihlášení se na server, kliknutí na odkaz umístěný na serveru
"Obsahem" se rozumí data umístěná na serveru v rámci využívání služeb, nevyplývá-li z kontextu něco jiného.
Užívání služeb serveru je vyhrazeno osobám, na které se nevztahuje zákaz přístupu k službám serveru či obsahu umístěnému na serveru podle zákonů země, v níž se taková osoba nachází, v níž sídlí, nebo z níž využívá přístup k serveru a/nebo jeho službám. Užívání serveru osobami, na které se jakýkoli takový zákaz vztahuje, je zakázáno.

Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel je oprávněn kontrolovat a vymáhat dodržování pravidel užívání služeb serveru a používat k tomu všech jemu dostupných prostředků.
Provozovatel je oprávněn stanovit podmínky registrace na serveru.
V souvislosti s registrací platí mimo jiné následující:
a) provozovatel je oprávněn vyhradit kterékoli služby serveru pouze registrovaným uživatelům
b) provozovatel je oprávněn podmínit registraci uživatele splněním specifických podmínek, např. za účelem ověření jeho identity.
c) provozovatel je oprávněn kdykoli odebrat kterémukoli uživateli registraci, a to i bez udání důvodu.
Důvodem pro odebrání registrace může být zejména (nikoli však pouze) porušení těchto podmínek či souvisejících právních předpisů uživatelem.
d) provozovatel je oprávněn kdykoli požadovat obnovení registrace kteréhokoli registrovaného uživatele a obnovením registrace podmínit užívání služeb serveru.
e) provozovatel je oprávněn omezit počet registrovaných uživatelů i kdykoli odmítnout registraci jakýchkoli uživatelů i bez uvedení důvodu.

- provozovatel je oprávněn sledovat a zaznamenávat IP adresu uživatele serveru, a to při každém úkonu uživatele.
- provozovatel neručí za dostupnost a provoz serveru a služeb, zejména pak za případné výpadky způsobené hardwarovými či softwarovými závadami serveru, problémy s obsluhou serveru ani jakýmikoli externími vlivy či výpadky.
- provozovatel neručí za zachování obsahu na serveru, a to ani dat umístěných na server uživateli, ani dat umístěných provozovatelem. Provozovatel není povinen provádět jakékoli zálohy obsahu umístěného na serveru.
- provozovatel je oprávněn kdykoli a bez předchozího upozornění smazat či jinak odstranit a/nebo znepřístupnit některým či všem uživatelům jakýkoli obsah či službu serveru či jakákoli data na serveru umístěná. O takovém odstranění či znepřístupnění není provozovatel povinen uživatele informovat.
- provozovatel je oprávněn doplňovat obsah vložený na server reklamním sdělením dle svého uvážení.
- v případě pořádání soutěže je provozovatel oprávněn soutěž kdykoliv ukončit nebo zrušit, změnit pravidla soutěže (a to i v jejím průběhu), a/nebo soutěžící uživatele ze soutěže vyloučit a to bez udání důvodu


Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé se zavazují při využívání veškerých služeb serveru dodržovat následující pravidla:
a) je zakázáno na serveru nebo jeho prostřednictvím zveřejňovat obsah, šířit či jinak nakládat s obsahem, který naplňuje anebo u něhož může být dáno důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty trestného činu.
b) je zakázáno jakýmkoli způsobem narušovat provoz serveru a služeb, zejména pak pokoušet se o obcházení, narušení nebo prolomení bezpečnostních prvků serveru a zásahu do služeb a obsahu serveru jiným způsobem, než který umožňuje provozovatel v rámci standardně nabízených služeb serveru.

Odpovědnost a sankce

Uživatel je plně odpovědný za obsah, který na server umístí. Provozovatel neprovádí průběžnou kontrolu veškerého obsahu, který uživatel na server umísťuje. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávnost obsahu.
Uživatel bere na vědomí, že i v případě, že v souvislosti s obsahem na serveru dojde k porušení zákonů jiné země než České republiky, nese výlučnou odpovědnost za takové porušení uživatel.
Provozovatel neodpovídá za škody způsobené uživateli v souvislosti s využíváním služeb serveru, zejména pak v souvislosti s obsahem umístěným uživatelem či jinými uživateli na server.
Uživatel nesmí nijak měnit ani upravovat obsah serveru, který není dle povahy daných služeb provozovatelem k takové úpravě určen.

Osobní údaje a další ujednání

Uživatel uděluje provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů poskytnutých za účelem anebo při využívání služeb serveru, zejména pak osobních údajů poskytnutých při registraci a IP adresy uživatele, pro další obchodní a marketingové účely provozovatele.
Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.
Uživatel bere na vědomí, že v případě zjištění porušení zákona nebo práv a právem chráněných zájmů provozovatele či třetích osob je provozovatel oprávněn osobní údaje uživatele včetně IP adresy dále sdělovat, zejména pak předat je Policii ČR či jiným orgánům státní správy.
Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů uživatele v důsledku protiprávního jednání třetí strany.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají platnosti a jsou účinné ode dne 7.3.2018
Provozovatel je oprávněn tyto podmínky kdykoli změnit s účinností zveřejněním nové verze na serveru, není-li stanoveno jinak.


Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace : 7.3.2018

Uvědomujeme si důležitost ochrany osobních údajů, proto jí věnujeme náležitou pozornost. Po nezbytném vymezení základních pojmů se tak v následujícím dokumentu dočtete, jakým způsobem jsou údaje o každém z uživatelů našich webových stránek chráněny a uchovávány.

Věnujeme velkou pozornost ochraně Vašich osobních údajů. Proto Vám prostřednictvím tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů osvětlíme způsob shromažďování a využívání osobních údajů získaných od Vás, jakožto návštěvníků webu www.svingo.cz. (dále jen „Web“)

Neshromažďujeme žádné Vaše osobní údaje, které nám sami dobrovolně neposkytnete. Tedy vždy, když poskytnete své osobní údaje a data prostřednictvím Webu, souhlasíte zároveň se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním předmětných údajů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), v platném znění a s principy rámcových směrnic Evropské unie pro ochranu dat, zejména se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES.
Jakékoli informace shromažďované o Vás budou využívány zejména k poskytování Vámi požadovaných informací, služeb či produktů a také k vylepšování našich zákaznických služeb, zejména Webu.

Shromažďování osobních údajů

a) Aktivně sdělené osobní údaje
Jediný (aktivně sdělený) osobní údaj, který od Vás potřebujeme je Vaše emailová adresa, která je nezbytná při registraci na Web svingo.cz. Tento údaj nám můžete poskytnout pouze dobrovolně.

b) Pasivně sdělené údaje
Dále může Web shromažďovat určité informace o přístupu návštěvníků Webu, např. adresu IP, pomocí které tito uživatelé přistupují na internet, datum a čas jejich přístupu na tento Web, stránky, které z Webu otevírají, a verzi prohlížeče, ze kterého Web navštívili. Tyto informace získáme prostřednictvím tzv. souborů cookies (více informací o souborech cookies naleznete zde). Takto získané informace budou používány k Vaší personifikaci a k poskytování Služby, které jste si vyžádali nebo k níž jste dali souhlas.

Tyto údaje můžeme použít k poskytování kvalitnějších Služeb a souvisejících produktů a k inovaci Webu, jakož i ke zjednodušení používání tohoto Webu, kterého lze dosáhnout tak, že se eliminuje nutnost opakovaně zadávat stejné informace a Web se přizpůsobí konkrétním preferencím či zájmům jeho uživatele.

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje mohou být zpracovány manuálně i automatizovaně. Souhlas se zpracováním udělujete dobrovolně samotným poskytnutím takovýchto osobních údajů prostřednictvím elektronického formuláře na Webu.

Zabezpečení osobních údajů

Veškerá data uložená u správce jsou chráněna zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS), který chrání spojení mezi webovým prohlížečem návštěvníka Webu a serverem před odposloucháváním, podvrhy dat a umožňuje ověření identity uživatele, čímž minimalizuje riziko neoprávněného přístupu.

Správce není zavázán sledovat a/nebo opravovat jakákoliv data poskytnutá návštěvníky Webu a žádným způsobem neručí za takováto data vložená návštěvníky Webu. Správce si vyhrazuje právo čas od času sledovat tato data a opravit, doplnit či odstranit je bez udání důvodu.
Osobní údaje, které na tomto Webu poskytnete, nebudou bez Vašeho souhlasu sdělovány mimo server svingo.cz.

Změny v Zásadách ochrany osobních údajů

Tyto Zásady můžeme v případě potřeby aktualizovat. Vyhrazuje právo na změnu těchto Zásad. Pokud se tak stane, zrevidujeme také datum poslední aktualizace uváděné v těchto Zásadách. Doporučujeme tyto Zásady pravidelně procházet, abyste byli aktuálně informováni o tom, jak pomáháme chránit Vaše osobní údaje, které jste nám dali k dispozici.